Free Samples Pack - Break Mixed V4 Loop Samples Sounds | PHON SOYTRY

Free Samples Pack - Break Mixed V4 Loop Samples Sounds | PHON SOYTRY

Phá vỡ các mẫu vòng lặp V4 hỗn hợp Âm thanh.

Phá vỡ các mẫu vòng lặp V4 hỗn hợp Âm thanh chứa một tập hợp các âm thanh có thể được sử dụng trong sản xuất hoặc để giải trí. Các âm thanh được lấy từ thư viện Break Mixed V4 và có thể được sử dụng trong mọi thể loại âm nhạc.

Tag's Break mixed v4 loop samples sounds,Breakbeat sample,Breaks samples,Breakbeat loops,Break mixed v4 loop samples sounds and loops free,Break mixed v4 loop samples sounds download,Break mixed v4 loop samples sounds free download,Break mixed v4 loop samples sounds free,Break mixed v4 loop samples sounds mixtape,Break mixed v4 loop samples sounds new,

D.CLoop Break Mixed V4 - 135BPM [DJZ SOY WALKER RMX].zip
PHON SOYTRY
File Size 5.07MB
If it doesn't download automatically, please click Download again. And if the link is broken, please report via the Contact Form page of this blog.